Kulüp Tüzüğü

DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI :

Madde 1 : Derneğin adı “DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ :

Madde 2 : Derneğin merkezi İstanbul’dur. İkametgah adresi; Derbent Mevkii, Darüşşafaka Sosyal Tesisleri Ana Bina Asma Kat No.6 Derbent-Sarıyer/İSTANBUL. Şubesi yoktur.

RENKLERİ :

Madde 3 : Renkleri yeşil ile siyahtır.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 4 : Darüşşafaka öğrencileri ve Darüşşafaka’dan yetişenler ile Darüşşafaka’ya gönül verenlere spor yaptırarak fizik ve moral kabiliyetlerini yükseltmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak ve her türlü spor faaliyetinde bulunmak derneğin amacıdır.

ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ :

Madde 5 : ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ :

Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için çalışma konularını ve yürütülecek spor dallarını, yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu Devlet Kuruluşlarının yönetmeliklerine göre Yönetim Kurulu belirler.

Çalışma biçimleri :

a) Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından saptanacak spor konularında toplantılar, paneller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenleyebilir.

b) Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katılabilir ve yarışmalar düzenleyebilir.

c) Yurt dışındaki spor yarışmalarına katılabilir.

d) Uğraştığı spor dalları ve konularıyla ilgili her türlü toplantıya temsilci gönderebilir.

e) İktisadi işletme veya şirket kurup çalıştırabilir, mevcut iktisadi işletmelere veya şirketlere ortak olabilir, hisse satın alabilir ve/veya bunlardaki hisselerini satabilir.

f) Genel Kurul yetkisi ile Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

g) Reklam ve Sponsorluk anlaşmaları yapabilir.

h) İlgili federasyonların yayınladığı düzenlemeler uyarınca dernek bünyesinde aktif olan spor şube veya şubelerini mevzuata uygun şekilde iktisadi işletmelere veya şirketlere kiralayabilir ya da devredebilir.

KURUCULAR :

Madde 6 : Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları :

a) Halit Gürol, PTT Meslek Okulu Müdürü aynı yerde mukim,  T.C.

b) Fettah Aytaç, Yüksek Mühendis, Taksim Kamorot sok.İzmir apt.,  T.C.

c) Refik Darcan, Yüksek Mühendis, Taksim Lamartin Cd.İdeal apt.,  T.C.

d) F.Sezayi Türkmen, Avukat, Bahçekapı Celal bey han No:6 ,  T.C.

e) Mustafa Çakaloğlu, Sokoni Şirketinde,  T.C.

f) M.Vefa Haznedaroğlu, Serbest, Cihangir Kumrulu Yokuş Yurttaş Apt.No:4,  T.C.

g) Reşat Heparı  Darüşşafaka Lisesi Müd.Muav.,  Fatih Fevzipaşa Cd. No:92/2,  T.C.

Olmak üzere yedi kişidir.

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA  ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Madde 7 : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır. Üyeliğe kabul veya ret kararı başvuru sahiplerine bir yazı ile bildirilir. Ayrıca üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine kayıt edilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 8 : Hiç bir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 9 : Kulüp üyeleri aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

a) Derneklere üye olma niteliklerini yitirenler,

b) Üyelik yükümlerini yerine getiremeyenler,

c) Yıl içinde aidatını ödemeyenler,

d) Dernek aleyhinde çalışarak, maddi, manevi zarara uğratanlar,

e) Mahkeme kararı ile hilesi sabit olanlarla yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olanlar,

f) Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybedenler,

Üyelikten çıkarılan kişi belirtilen sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edemez.

Bu gibi kişiler genel kurula itiraz edebilirler. Genel kurul kararı kesindir.

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Madde 10 :  Her üye Yönetim Kuruluna veya Darüşşafaka denetim kuruluna seçilebilir. Yıllık ödentilerini vermemiş olan üyeler Genel Kurullara katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez, eşitliği bozan veya bazı sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11 : Derneğin Organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu’dur.

GENEL KURUL GÖREVLERİ, YETKİLERİ, TOPLANTISI, KARAR USUL VE ŞEKİLLERİ :

Madde 12 : Dernek üyeleri Genel Kurulu oluştururlar. Olağan Genel Kurul 2 yılda bir, Mayıs ayında olağan olarak toplanır. Çağrıyı Yönetim Kurulu yapar.

Madde 13 : Üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine veya Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 14 : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15 : Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 16 : Toplantı, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile açılır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı Yönetim ve Denetim Kurulları toplamının iki katı üye sayısı ile açılabilir.

Madde 17 : Üyeler Genel Kurul’a isimlerini içeren listeleri imzalayarak giderler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanı, veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Madde 18 : Genel Kurul’da seçimler gizli oy ile yapılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 19: Ayrıca hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararda oy kullanamaz.

Madde 20 : Genel Kurulu yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan vekili ve 2 katip seçilir. Toplantı yönetimi kurul başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenlerler. Başkanla birlikte başkan vekili ve katipler imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 21: Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak olağan genel kurul toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 22 : GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ :

Toplantıda hazır bulunan ve Kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurula katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Madde 23 : Genel Kurulun Görevleri :

a) Dernek organlarının seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmeleri,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

c) Dernek için gerekli taşınmazlar ile mevcut iktisadi işletmeler veya şirketlere ait hisseleri satın alınması veya mevcut taşınmazlar ve iştirak hisseleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

d) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

e) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,

f) Dernek aidat miktarının belirlenmesi,

g) Derneğin fesih edilmesi,

h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

i) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılmalarda son kararı verir,

j) Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

k) Genel Kurul Toplantısında yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi,

l) Tüzük Madde 5/h uyarınca yapılacak kiralama ve devirler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ :

Madde 24 : Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. 5 adet de yedek üye seçilir. Asil üyelerin çeşitli nedenlerle ayrılması halinde yerine yedeklerden çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin de çağrılmasına karşın üye tam sayısından aşağı düşerse Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde Olağan Üstü Genel Kurul çağrısı yapılmazsa, denetleme kurulu veya dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 25 : Yönetim Kurulu kendi arasından 1 Başkan, 2 As Başkan, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Kaptan ve 1 Sayman seçer. Başkan ve öbür görevlilerin yetki, görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu belirler ve karar defterine kaydedilir. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulduğunda Başkanın çağrısıyla toplanır.

Madde 26 : Yönetim Kurulunun görevleri :

a) Sportif ve tüzükteki diğer çalışmaları yürütmek,

b) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d) Üye aidat miktarının yeniden tespitini Genel Kurula teklif etmek,

e) Darüşşafaka Spor Kulübünün geçmişini araştırmak ve tarihçesini tespit edip, yazdırmak,

f) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on

gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

g) Üye başvurularını inceleyip en geç 1 ay içinde sonuçlandırmak,

h) Mevzuatın ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

i) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve yetkili kuruluşların yönetmeliklerine göre, derneğin uğraşacağı spor dallarını ve etkinlik alanlarını saptamak,

j) Genel Kurulun kendisine tevdi edeceği görevleri yapmak,

k) Temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye vermek,

l) Gerektiği takdirde, Genel Kurul tarafından verilen borçlanma yetkisi sınırına kadar borçlanmak veya derneğin bağlı ortaklıklarına kefil olmasını sağlamak,

m) Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde alım ve satımına yetkilendirildiği taşınmazlar ile mevcut iktisadi işletmeler veya şirketlere ait hisselerin satın alınması ve/veya mevcut taşınmazlar ve hisseler, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satılması,

n) Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde, dernek bünyesinde faaliyet gösteren spor şube veya şubelerini ilgili mevzuatlar uyarınca iktisadi işletmelere ve şirketlere kiralanması veya devredilmesi ilgili kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı olmayacak şekilde, devir ile ilgili şartların belirlenmesi ve sözleşmelerin imzalanması.

DENETLEME KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ :

Madde : 27 Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Madde : 28 Denetleme kurulunun görevleri :

a) Denetleme kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla kulübün gelir ve giderlerini denetler ve rapor halinde tüm işlemleri Yönetim Kuruluna bildirir. Bir hafta önceden haber vererek dilediği zaman defter, işlem ve belgeleri inceleyebilir.

b) Şikayetleri inceler ve Genel Kurula rapor halinde bildirir, gerekirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

c) Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin de çağrılmasına karşın üye tam sayısından aşağı düşerse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

d) Mevzuatın ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

MALİ HÜKÜMLER :

Madde 29 : Kulübün tüm gelirleri Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen üyelerce alınır ve saymanca yürütülür. Gelirler makbuz karşılığı tahsil edilir ve makbuz suretleri 5 yıl saklanır.

Madde 30 : Gider belgelerinde başkan ve yetkili yönetici ile saymanın imzaları bulunur. Belgeye dayanmayan harcama kabul edilmez. Belgelerin 5 yıl saklanması zorunludur.

Madde 31 : Derneğin gelirleri şunlardır :

a) Üye aidatları. Genel Kurul kararıyla belirlenir. Aidatlar Genel Kurul kararıyla artırılabilir, veya azaltılabilir.

b) Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil yemek, konser, spor, yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Bağış ve yardımlar,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Gazete, dergi ve öteki basılı eserler karşılığında para ve başkaca yardım toplanamaz.

g) Forma ve sair reklam gelirleri yasalarla belirlenmiş sponsorluk gelirleri,

f) Diğer gelirler

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER :

Madde 32 : Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ :

Madde 33 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 34 : Dernek tüzüğünde değişiklik yapılması Yönetim kurulu tarafından istenirse değişiklikler hazırlanıp genel kurulun oyuna sunulur. Veya genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin onda biri tarafından yazılı olarak talep üyelerden gelmiş ise imzalarını taşıyan değişiklik isteği önerge şeklinde genel kurula sunulur. Bu değişiklik oylanır ve genel kurul kabul ederse yeni tüzük ile değiştirilen veya eklenen maddelerin listesi yapılır tetkik için ilgili mercilere gönderilir. Tüzük değişikliğinin oylanabilmesi için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oyu gereklidir.

BORÇLANMA

Madde 35 : Yönetim Kurulu, Genel kurulun onay ve kararı ile gerekli durumlarda bankalar veya sair kredi kurumlarına borçlanabilir.

DERNEĞİN FESHİ :

Madde 36 : Dernek Genel Kurul kararı veya yasada kaydedilen hükümler uyarınca yetkili devlet organları veya yargı organları tarafından kapatılabilir.

Madde 37 : Derneğin Genel Kurul tarafından feshedilebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda yeterli sayı olmaması halinde, ikinci toplantıda sayı aranmaz. Bu durumda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alınabilir. Beş kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulabilir. İşlemler bu tasfiye kurulu tarafından yapılır.

Madde 38 : Derneğin feshi halinde kulübün tüm mal varlığı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’ne devredilir.

Madde 39 : Tasfiye kararı 7 gün içinde ilgili belgelerle birlikte mülki amirliğine bildirilir.

Madde 40 : Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 5253 sayılı dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. Tüzük maddeleri genel kurulda üçte iki çoğunluğun kararı ile değiştirilebilir.